Tom Indkøbskurv
Almindelige handelsbetingelser:

KAR-MIL A/S
Solvangsvej 3
4681 Herfølge
Tlf.: 56213020
Kar-mil@kar-mil.dk
CVR nr.: 81 42 71 19
 
1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
En kontrakt afgivet af KAR-MIL A/S´s sælger er først bindende for  køber, når den er godkendt af KAR-MIL A/S´s  ledelse.

2. Priser
Alle priser er, medmindre andet er angivet i Danske kroner og ekskl, moms og fragt. KAR-MIL A/S kan til enhver tid ændre disse priser i forhold til ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v.  

3. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling  ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. KAR-MIL A/S er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 1% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag (gældende for erhverv). Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på www.etiketshop.dk, som ikke er skriftligt anerkendt af KAR-MIL A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til KAR-MIL A/S, som om levering var sket til aftalt tid. KAR-MIL A/S  kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold
KAR-MIL A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering
Levering sker ab lager KAR-MIL A/S-s adresse. Levering sker for  købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af www.etiketshop.dk til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstiden fastsættes og meddeles af KAR-MIL A/S efter KAR-MIL A/Ss bedste skøn, og i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. KAR-MIL A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Leveringstiden for lagervarer vil normalt være 1-3 dage, men ved leverancer til ex. Færøerne og Grønland må påregnes længere leveringstider.

6. Bestillingsfejl (gældende for erhvervskøb) / returnering
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage.
KAR-MIL A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturabeløbet. Dog ikke omfattende fragtomkostningerne.
Bemærk returnering må KUN SKE efter forudgående aftale med KAR-MIL A/S.

7. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for KAR-MIL A/S.

8. Produktændringer
KAR-MIL A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og KAR-MIL A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.


10. Mangler og reklamation
Når du handler på www.etiketshop.dk ydes der selvfølgelig 24 måneders reklamationsret for private (12 måneder for erhverv).
Det anses for rimelig tid at reklamere over en vare indenfor 2 måneder efter manglen opdages. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. KAR-MIL A/S kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
Forandringer eller indgreb i det købte uden KAR-MIL A/Ss skriftlige samtykke fritager KAR-MIL A/S for enhver forpligtelse.
Såfremt KAR-MIL A/S anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen,og  for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til KAR-MIL A/S i forsvarlig emballage.

KAR-MIL A/S forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt KAR-MIL A/S har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.
KAR-MIL A/S forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis KAR-MIL A/S finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde xxx DKK inkl. moms pr. time. Først efter test vil KAR-MIL A/S foretage en evt. ombytning / kreditering.
Såfremt der fra serviceværkstedet kommer gebyr for udført arbejde på IKKE reklamationsberettigede produkter, forbeholder KAR-MIL A/S sig retten til at viderefakturere dette gebyr til kunden.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. 
Reklamationer indsendes eller indleveres efter forudgående aftale til:
KAR-MIL A/S
Solvangsvej 3
4681 Herfølge

Mærket med reklamationsnr.: <reklamationsnr> 
Reklamationsnummeret vil blive oplyst af KAR-MIL A/S ved forudgående aftale om returnering.
11. Ansvarsbegrænsning
Følgende ansvarsbegrænsning gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.
Et erstatningskrav overfor KAR-MIL A/S kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
KAR-MILs erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og KAR-MIL A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
KAR-MIL A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.
KAR-MIL A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort KAR-MIL A/S opfyldelse af aftalen.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger:
KAR-MIL A/S er kun ansvarlig for skade forårsaget på varen inden varer er modtaget af køber, og ved bevisgørelse  at skaden skyldes
KAR-MIL A/S  fejl eller forsømmelse. Risikoen for varer overgår til Køber på leveringstidspunktet.

13. Transport af rettigheder og pligter:
KAR-MIL A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 
14. Tvister:
Kontrakter, og enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller dannelse (herunder ikke – kontraktlige tvister eller krav), er
Underlagt, og skal fortolkes i overensstemmelse med, dansk ret, og partnerne forelægger uigenkaldeligt enekompetence til domstilene i Danmark i forbindelse med en sådan tvist eller krav.


Persondataregistrering
Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. De personoplysninger vi indsamler via vort website indsamles kun med dit aktive samtykke. Du skal altid selv indtaste de oplysninger vi indsamler.
Nedenfor kan du se hvilke oplysninger der indsamles, og hvad de bruges til.
 1. Nødvendige informationer
For at du kan foretage en bestilling i vores webshop er det nødvendigt at du lader dig registrere med følgende personlige oplysninger:
* Firmanavn
* Dit navn
* Den adresse varen skal sendes og faktureres til
* Dit telefonnummer (anvendes som kontonummer)
* Din email-adresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

2. Anvendelse af informationer
De informationer du indtaster overføres elektronisk fra vor webshop til vort økonomisystem, hvor de registreres som kundeinformationer, og danner grundlag for fakturering og levering af din bestilling.

Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at gemme informationer og bilag omkring handel med vore kunder i 5 år. Dette er fælles for alle virksomheder i Danmark.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og kun virksomhedens medarbejdere har adgang til de oplysninger, der måtte være registreret om vore kunder. Den dataansvarlige for vor netbutik er Webmers Nordic.

3. Videregivelse af informationer
Vi videregiver ikke person- eller kundeoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er tilfælde hvor vi af offentlige myndigheder pålægges at udlevere informationer, samt specifikke tilfælde hvor vi i forbindelse med restancer og manglende betalinger ser os nødsagede til at overlade inddrivelsen af vore tilgodehavender til tredje part, eksempelvis. advokat eller inkassofirma.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

4. Oplysning om opbevarede informationer
Som registreret i vor webshop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Evt. henvendelse i denne forbindelse rettes til vort bogholderi.

5. Logstatistik
Vort website anvendes logstatistik hvilket betyder at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vort website har haft, hvor de kommer fra, og hvilke produkter vore besøgende finder interessante m.m. Vi anvender alene logstatistik med det formål at optimere vor webshop og dens funktionalitet.

6. Dataansvarlig
KAR-MIL A/S.

 
Standardfortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten ved forbrugerkøb gøres gældende.
Til:
KAR-MIL A/S         :
CVR.: 81 42 71 19
Solvangsvej 3        :                            :
4681 Herfølge       :


 Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende vare(r) og/eller  levering af følgende tjenesteydelser:
Bestilt den                                                                      :

Ordrenr. (fremgår af ordrebekræftelse eller faktura) :
Forbrugerens navn                                                         :
 Forbrugerens adresse                                                  :
 Forbrugerens underskrift  (kræves kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
 Dato                     :
 
Som nævnt i vore samhandelsbetingelser § 11 sendes varen retur adresse til følgende adresse:


KAR MIL A/S
Solvangsvej 3
4681 Herfølge


Kar-mil@karmil.dk

Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt på www.etiketshop.dk. Tilbagebetalingen vil ske via bankoverførsel til personen, som fremgår af købsfakturaen.

#155